Said Nursi'nin Laiklik Hakkındaki Düşüncesi
A- A A+

Said Nursi'nin Laiklik Hakkındaki Düşüncesi

Laikliğin ortak ve genel bir tarifinde bugün insanlık ittifak edemediği için, en genel tanımı ve tarifi, din ve vicdan hürriyeti şeklinde tespit ve tayin edilebilir. Ama maalesef Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü kemali ile uygulanmıyor. Laiklik daha çok mason ve dinsizlerin istibdat ve inkarlarına bir perde olarak tatbik ediliyor. Bu cihet ile laikliğe taraf olmak dinsizlere taraf olmak olarak algılanıyor.
 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Emirdağ-2 lahika mektuplarında talebeleri ile laiklik hakkında Türkiye’de nasıl anlaşılıp tatbik edildiği hususunda şunlar ifade ediliyor: 
  • Laiklik İslamiyet düşmanlığı mıdır?
  • Laiklik dinsizlik midir?
  • Laiklik, dinsizliği kendilerine bir din ittihaz edenlerin dine taarruz hürriyeti midir?
  • Laiklik, din hakikatlerini beyan edenlerin, imani dersleri neşredenlerin ağızlarına kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdad-ı mutlak düsturu mudur?

Laiklik, bir vicdan ve fikir hürriyeti olduğuna göre, dinsizler ve din düşmanları, İslamiyet aleyhinde her çeşit hücumları, taarruzları yapar, anarşik fikirlerini o hürriyet-i vicdan ve fikir bahanesiyle neşreder de, fakat bir İslam alimi o hürriyet-i fikir düsturuna istinaden bin yıldan beri İslamiyetin serdarı olmuş bir millet içinde ve o milletin bin yıllık an'anesine, kanunlarına ittiba ederek ve yine o milletin saadeti uğrunda, ahlak ve namusun muhafazası yolunda dini bir ders beyan etmesi laikliğe aykırıdır diye suçlu gösterilir, devletin nizamlarını dini inançlara uydurmak istiyor diye mahkür gösterilir. Biz böyle bir gayr-ı mümkünün, mümkün olmasına ihtimal vermiyoruz. Adaletin buna müsaade etmeyeceğini şüphesiz biliyoruz.

Emirdağ II / Eskişehir Nur Talebelerinden:  Yaşar, Osman Toprak, Ahmed, Osman, Ceylan, Şükrü, Bayram, Sungur, Hüsnü 

Said Nursi hazretleri Şualar isimli eserinde geçen bir bölümde ise Laikliği şöyle tarif ediyor;

"Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki; laik manası, bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükumet telakki ederim. "

Said Nursi /Şualar 

 

Kaynak : Risale Ajans