Risale-i Nur'un Kronolojik Telif Tarihleri
A- A A+

Risale-i Nur'un Kronolojik Telif Tarihleri

Hayatını ilme adamış, bütün gayesi insanları cehennem ateşinden korumak ve bu dünyaya niçin gönderildiğini anlatmak olan Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin bu ilim yolculuğunda yazmış olduğu eserlerin tarihsel sıramaları şöyle;

Eski Said Dönemi Eserleri
 
Eserin Adı- Telif Tarihi- İlk Baskı Tarihi
 
Divan-ı Harb-i Örfi (1909/1911)
 
Hutbe-i Şamiye (1911/1911 Ar.)
 
Devaü'l-Ye's (1911/1911)
 
Münazarat(1911/1911)
 
Muhakemat(1911/1911) Badıllı, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (Bkz. Tarihçe, /280); Halbuki bende "Konstantiniyye Matbaa-i Ebuzziya, (Osmanlıca’dan Latince’ye tıpkı basımı gerçekleştirilmiş.) 1327/1911" tarihli Muhakemat mevcuttur. Şahiner’de de elimizdeki bu eserin kilişesi mevcuttur. (Bkz. Şahiner, s. 117),
 
Reçetetü'l-Avam (1911/1912 Ar.)
 
Reçetetü'l-Havass (Saykalü'l-İslam) (1911/1912 Ar.)
 
Nutuk- 1 (1908-1909/1912)
 
Teşhisü'l-İllet (1911/1912)
 
İşaratü'l-İ'caz fi Mazanni'l-İcaz (1914-1916/1918)
 
Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (1919/1919)
 
Noktatun min Nuri Marifetillah (Nokta) (1919/1919)
 
Hakikat Çekirdekleri-1 Seçme Vecizeler (1920/1920)
 
Sünuhat(1920/1920)
 
Hutuvat-ı Site (1920/1920)
 
Hakikat Çekirdekleri-2 (1921/1921)
 
Kızıl İ'caz (1899/1921)
 
Lemeat (1921/1921)
 
Şuaat (1921/1921)
 
Rümuz (1921/1921)
 
Tuluat(1921/1921)
 
İşarat (1921/1921) (Badıllı, Eski Said'in eserleri arasında bu eseri yazmamıştır. (Bkz. a.g.e., 1/354) Abdurrahman Nursi'nin yazdığı Tarihçe-i Hayatin zeylinde bu eser de yazılmıştır. (Bkz. Abdurrahman, s.680)
 
Katre (1922/1922 Ar.)
 
Zeylü'l-Katre(1922/1922 Ar.)
 
Habbe(1922/1922 Ar.)
 
Zeylü'l-Habbe (1922/1922 Ar.)
 
Zerre(1922/1922 Ar.)
 
Şemme(1922/1922 Ar.)
 
Zeyl(1922/1922 Ar.)
 
Zühre(1923/1923 Ar.)
 
Zühr’enin Zeyli(1923/1923 Ar.)
 
Hubab(1923/1923 Ar.)
 
Zeyl’l-Hubab(1923/1923 Ar.)
 
Lemeat, Tuluat, Sünuhat, Nokta, Kızıl İ'caz, Rumuz, İşarat, Hutuvat-ı Site, Hakikat Çekirdekleri -birinci cüz, ikinci cüz- adlı eserler, Bediüzzaman Darü’l-Hikmet'te iken kaleme almıştır.(Bkz. A. B., s.680. Adı geçen eserlerle birlikte Münazarat, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi, Nutuklar, Makaleler ve Muhakemat adlı eserler de Eski Said'in eserleri olarak Osmanlıca yazılmış olan Asar-ı Bediiyye adlı mecmuada toplanmıştır.)
 
Ayrıca 1899-1906 yılları arasında yukarıda adı geçen "Kızıl İ'caz" adlı Arapça kitabının yanında, yine Arapça bir mantık kitabı olan "Talikat” adlı eser ile, matematik ve fizyonomi ile ilgili iki kitap daha telif ettiği, ancak bu son iki kitabın bir yangın sırasında yandığı bilinmektedir. Risale-i Nurları Arapça'ya çeviren değerli ilim adamı İhsan Kasım Salihi’nin –Saykalü’l-İslam" adı ile neşrettiği bir mecmuada, “Talikat” isimli eser de neşredilmiştir. Buna göre Eski Said'in elimizde mevcut eserlerin sayısı 34 tanedir. Kayıp olduğu bildirilen iki eserle bu sayı 36’dır. (Eski Said'in eserleri için bkz. Badıllı, Tarihçe, 1/130, 280, 354.)
 
Yeni Said Dönemi Eserleri
 
Yeni Said dönemi eserleri 1926’dan 1949'a kadar yaklaşık 22-23 yıllık bir zaman zarfında peyderpey yazıldığı gibi, peyderpey de neşredildi. Bu sebeple eserlerin ilk baskı yerlerini veremiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarıyla telif tarihlerini vermekle yetineceğiz.
 
Eserin Adı-Telif Tarihi 
 
et-Tefekkürü'l İmaniyyu'r-Refi'e (1918-1930) **
 
Nur'un İlk Kapısı (1925)
 
Sözler (1926-1930)
 
Mektubat (1929-1934) 
 
Barla Lahikası (1926-1935)
 
Lem'alar (1932-1936)
 
Şualar (1936-1949)
 
Kastamonu Lahikası (1936-1943)
 
Emirdağ Lahikası-I (1944-1947)
 
Emirdağ Lahikası-II (1949-1960)
 
Nur Aleminin Bir Anahtarı (1953)
 
Yukarıda zikredilen risalelerin çoğu Barla ve Isparta merkezinde telif edilmiştir. Bediüzzaman burada ikamet ettiği yaklaşık dokuz sene zarfında 126 eser telif etmiştir.(Bkz. Badıllı, Tarihçe, 2/709) Abdulkadir Badıllı'nın yaptığı araştırmaya göre Bediüzzaman'ın gerek Eski Said ve gerekse Yeni Said döneminde telif ettiği eserlerin toplam sayısı 196'dır.(Bkz. Badıllı, Tarihçe, a.g.y.; Bediüzzaman'ın eserleri için ayrıca bkz. Şahiner, a.g.e.; S. Recep, a.g.e.; el-Aşur, a.g.e. el-Vasif, a.g.e.; Asım el-Hüseyni, a.g.e.)
 
(**) Arapça bir risaledir. Yirmi Dokuzuncu Lem'a ile büyük oranda aynıdır. İhlasnur neşriyat çok önceleri basmıştı; ancak şu an ne durumda bilemiyoruz.
 
SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ
 
Birinci Söz - 1926 - Barla
 
On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı-1934 - Barla (Tahminen)
 
İkinci Söz - 1926 - Barla
 
Üçüncü Söz - 1926 - Barla
 
Dördüncü Söz - 1926 - Barla
 
Beşinci Söz - 1926 - Barla
 
Altıncı Söz - 1926 - Barla
 
Yedinci Söz - 1926 - Barla
 
Sekizinci Söz - 1926 - Barla
 
Dokuzuncu Söz - 1926 - Barla
 
Onuncu Söz - 1928 - Barla (1342)
 
Onuncu Sözün İkinci Zeyli - 1935-36 - Eskişehir Hapsi
 
Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli - 1936 - Eskişehir Hapsi
 
Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli - 1927 - Barla
 
Onuncu Sözün Beşinci Zeyli - 1934 - Barla
 
On Dördüncü Sözün Zeyli - 1933 - Barla
 
On Sekizinci Söz - 1927 - Barla
 
Yirminci Sözün Birinci Makamı - 1930 - Barla
 
Yirminci Sözün İkinci Makamı - 1926 - Barla
 
Yirmi Birinci Söz - 1926 - Barla
 
Yirmi İkinci Söz - 1926 - Barla
 
Yirmi Üçüncü Söz - 1929 - Barla
 
Yirmi Beşinci Söz - 1927 - Barla
 
Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli- 1938 - Kastamonu
 
Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli - 1943-44 - Denizli Hapsi
 
Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli - 1929 - Barla
 
Yirmi Sekizinci Söz - 1928 (Tahminen) - Barla
 
Yirmi Dokuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
 
Otuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
 
Otuz Birinci Söz - 1928-30 - Barla
 
Otuz İkinci Söz - 1928-30 - Barla
 
Otuz Üçüncü Söz - 1928-30 - Barla
 
Not: Sözler, genel olarak 1926-1934 Barla döneminde tamamlanmıştır.
 
MEKTUBAT'IN TELİF TARİHLERİ
 
Birinci Mektup - 1929 - Osmanlıca Lem'alar
 
İkinci Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 754
 
Üçüncü Mektup - 1930 - Aynı eser, s. 67
 
Çam Dağı'nda yaz ayları, - 1930 - Aynı eser, s. 67
 
Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar - 1930-1931 - Tahminen
 
Dokuzuncu Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 47
 
On Üçüncü Mektup - 1929 - Mektubat, s. 48
 
On Altıncı Mektup - 1930-1931 - Mektubat, s. 47
 
On Altıncı Mektubun Zeyli - 1931 - Osmanlıca Lem'alar, s. 96
 
On Yedinci Mektup - 1930 - Son Şahitler-3, s. 43
 
On Dokuzuncu Mektup - 1929 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G.,s. 70
 
Yirminci Mektup - 1928 - Aynı eser, s. 78
 
Yirmi Üçüncü Mektup - 1933 - Son Şahitler-1, s. 42
 
Yirmi Dördüncü Mektup - 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
 
Yirmi Altıncı Mektup - 1932 - Aynı mektubun ifadesi
 
Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım -1931 - Aynı mektubun ifadesi
 
Yirmi Yedinci Mektup - 1929-1960 - Lahikaların tamamı
 
Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça - 1931 - Tahminen
 
Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça - 1933 - Aynı mektubun ifadesi
 
Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım - 1934 - Son Şahitler, s. 42
 
Otuzuncu Mektup,(İşarat-ül İ'caz)- 1916 - Baskı tarihi
 
Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat - 1921 - Baskı tarihi
 
Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler)- 1929 - Tahminen
 
LEM'ALAR'IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ
 
Birinci, 2.,3. ve 4.Lem'alar - 1932 - (Tahminen)
 
Beşinci ve Altıncı Lem'alar - Te'lif edilmediler
 
Yedinci Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
 
Sekizinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
 
Dokuzuncu Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
 
Onuncu Lem'a (Şefkat Tokatları) - 1934 - (Tahminen)
 
On Birinci Lem'a - 1933 - (Tahminen)
 
On İkinci Lem'a - 1934 - Barla Lahikası
 
On Üçüncü Lem'a(Hikmetü'l-İstiaze)-Tesbit edilemedi
 
On Dördüncü Lem'a - 1934 - (Tahminen)
 
On Beşinci Lem'a [Sözler, Mektubat ve Lem'aların (On Beşinci Lem'a'ya kadar) fihristidir.]
 
On Altıncı Lem'a - 1934 - (Tahminen)
 
On Yedinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 346
 
On Sekizinci Lem'a - 1934 (Kasım) - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
 
On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da
 
Yirmi ve Yirmi Birinci Lem'alar - 1934 - Isparta
 
Yirmi İkinci Lem'a - 1934 - Isparta
 
Yirmi Üçüncü Lem'a - (Tespit edilemedi)
 
Yirmi Dördüncü Lem'a - 1934 - Isparta
 
Yirmi Beşinci Lem'a - 1934 - Isparta
 
Yirmi Altıncı Lem'a - 1934 - Isparta (Ekser ricaları)
 
Yirmi Yedinci Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Müdafaanamesi
 
Yirmi Sekizinci Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
 
Yirmi Dokuzuncu Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
 
Otuzuncu Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
 
Otuz Birinci Lem'a (Şualar) - - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
 
Otuz İkinci Lem'a - Bir cihette matbu Lemeat eseridir
 
Otuz Üçüncü Lem'a - 1921-23 - Mesnevi-i Arabi
 
ŞUALAR'IN TELİF TARİHLERİ
 
Birinci Şua - 1936 - Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi)
 
İkinci Şua - 1936 - Eskişehir hapsi
 
Üçüncü Şua - 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lahikası-2, s. 47
 
Dördüncü Şua - 1938 - (Tahminen)
 
Beşinci Şua - 1938 - Osmanlıca Kastamonu Lahikası, s. 35 (Tebyiz tarihi)
 
Altıncı Şua - -- - (Tesbit edilemedi)
 
Yedinci Şua - 1938
 
Sekizinci Şua - 1942 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
 
Dokuzuncu Şua - -- - (Tesbit edilemedi)
 
Onuncu Şua - 1940 - (Tahminen)
 
On Birinci Şua - 1943-1944 - Denizli hapsi
 
On İkinci Şua - 1944 - Denizli hapsi
 
On Üçüncü Şua - 1943-1944 - Denizli hapsi mektupları
 
On Dördüncü Şua - 1948-1949 - Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları
 
On Beşinci Şua - 1949 - Afyon hapsi
 
ASA-YI MUSA'NIN TELİF TARİHLERİ
 
Asa-yı Musa'dan 1. Kısım (11.Şua) -1943-1944 - Denizli hapsi
 
Birinci Hücceti İmaniye(7. Şuadan)-1938 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
 
İkinci Hüccet-i İmaniye(32.Sözden)-1928-1930 - Barla
 
Üçüncü Hüccet-i İmaniye (23.Lem'a)-(Tespit edilemedi)
 
4.ve 5. Hüccet-i İmaniyeler - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde(30. Lem'a'dan)
 
Altıncı Hücceti İmaniye - 1928 (1342) - Barla (10. Söz'den)
 
Yedinci Hüccet-i İmaniye - 1928-30 - Barla (33.Sözden)
 
Sekizinci Hücceti İmaniye (3. Şua)-1937 - Osmanlıca Kastamonu Lahikası-2, s. 47
 
Dokuzuncu Hücceti İmaniye (9. Şua)-Tesbit edilemedi
 
Onuncu Hücceti İmaniye(20. Mektup)-1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 78
 
On Birinci Hücceti İmaniye - 1926 - Barla (22.Söz'den)
Kaynak : Sorularla Risale