Namazda Fatiha'nın Türkçesi Okunabilir mi?
A- A A+

Namazda Fatiha'nın Türkçesi Okunabilir mi?

Selman-i Farisi'nin Fatiha Suresini Farsça'ya çevirmesini ve İmam Azam'ın Fatiha suresinin Farsça tercümesinin namazda okunacağına izin vermesini açıklar mısınız?

Evet fıkıh kitaplarımızda böyle bir olay anlatılır. Ancak Serahsi'nin de naklettiği Hz. Selman olayı, Peygamberimizin (a.s.m.) hayatında ve O'nun izni ile cereyan etmiş olamaz. Çünkü "Acemler Selman'a yazarak istediler, o da tercüme edip gönderdi..." deniyor. Acemlerin İslam'a girmeleri Hz. Peygamber'in irtihalinden sonra vuku bulmuştur.

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuyu Mektubat adlı eserinden şöyle izah etmiş ve bunu söyleyenlerin maksatlarında milleti aldatmak olduğunu ifade etmiştir.

Ehl-i ilhada kapılan ulemaü’s-su’, milleti aldatmak için diyorlar ki:
 
“İmam-ı Azam, sair imamlara muhalif olarak demiş ki: "İhtiyaç olsa, diyar-ı baidede, Arabi hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fatiha yerine Farisi tercümesi cevazı var." Öyle ise biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz.”

Elcevap: İmam-ı Azamın bu fetvasına karşı, başta azami imamların en mühimleri ve sair on iki eimme-i müçtehidin, o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Alem-i İslamın cadde-i kübrası, o umum eimmenin caddesidir; muazzam ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususi ve dar caddeye sevk edenler, idlal ediyorlar.

İmam-ı Azamın fetvası beş cihette hususidir.

Birincisi: Merkez-i İslamiyetten uzak diyar-ı aharde bulunanlara aittir.

İkincisi: İhtiyac-ı hakikiye binaendir.

Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Farisi lisanıyla tercümeye mahsustur.

Dördüncüsü: Fatiha’ya mahsus olarak cevaz verilmiş-ta Fatiha’yı bilmeyen namazı terk etmesin.

Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslamiye ile, maani-i mukaddesenin, avamın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki, zaaf-ı imandan gelen ve menfi fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabiye karşı nefret ve zaaf-ı imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabi aslını terk etmek, dini terk ettirmektir!

Said Nursi / Risale-i Nur Külliyatı / Mektubat / Yirmi Dokuzuncu Mektup
Kaynak : Risale Ajans