Müslümanların Bir araya Gelememesinin Sırrı
A- A A+

Müslümanların Bir araya Gelememesinin Sırrı

Bir çok insanın Dünyada yaşanan hadiseler karşısında aklına gelen ilk sorulardan birisidir bu. İşte bu sorulara Bediüzzaman hazretleri cevap vermiş, dikkatlice okuduğunuzda Müslümanlar olaraka nerede hata yaptığımızı çok net göreceksiniz. Yedi bölümden oluşan cevapların beşincisini buraya aktarıyoruz.

Mühim ve müdhiş bir sual: 
  1. Neden ehl-i dünya, ehl-i gaflet, hatta ehl-i dalalet ve ehl-i nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde; ehl-i hak ve ehl-i vifak olan ashab-ı diyanet ve ehl-i ilim ve ehl-i tarikat, neden rekabetli ihtilaf ediyorlar?
  2. İttifak ehl-i vifakın hakkı iken ve hilaf ehl-i nifakın lazımı iken, neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi?
Elcevab; Ehl-i hidayetin ihtilafı ve adem-i ittifakı za'flarından olmadığı gibi; ehl-i dalaletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir. Belki ehl-i hidayetin ittifaksızlığı, iman-ı kamilden gelen nokta-i istinad ve nokta-i istinaddan neş'et eden kuvvetten ileri geldiği gibi; ehl-i gaflet ve ehl-i dalaletin ittifakları, kalben nokta-i istinad bulmadıkları itibariyle za'f ve aczlerinden ileri gelmiştir.

Çünki zaifler ittifaka muhtaç oldukları için, kuvvetli ittifak ederler. Kaviler ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zaiftir. Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdi yaşıyorlar. Yabani keçiler, kurdlardan muhafaza için, bir sürü teşkil ederler. Demek zaiflerin cem'iyeti ve şahs-ı manevisi kavi olduğu gibi, kavilerin cem'iyeti ve şahs-ı manevisi ise zaiftir.

Bu sırra bir işaret-i latife ve zarif bir nükte-i Kur'aniyedir ki ferman etmiş: “Şehirdeki kadınlar dedi ki:” Yusuf Suresi, 12:30 Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili olan قَالَ buyurması;

Hem “Bedeviler dedi ki:” Hucurat Suresi, 49:14 buyurmakla müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili olan قَالَتْ tabiriyle, latifane işaret ediyor ki:

Zaif ve halim ve yumuşak kadınların cem'iyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kesbedip bir nevi reculiyet kazanır.

Müzekker fiilini iktiza ettiğinden “Kadınlar dedi ki:” Yusuf Suresi, 12:30 tabiriyle, gayet güzel düşmüş.

Kavi erkekler ise, hususan bedevi a'rab olsa; kuvvetlerine güvendikleri için cem'iyetleri zaif olup hem ihtiyatkarlık, hem yumuşaklık vaziyetini aldığından, bir nevi kadınlık hasiyeti takındıkları için, müennes fiilini iktiza ettiğinden قَالَتِ اْلاَعْرَابُ müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir.

Evet ehl-i hak gayet kuvvetli bir nokta-i istinad olan iman-ı billahtan gelen tevekkül ve teslim ile, başkalara arz-ı ihtiyaç edip, muavenet ve yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakarane yapışmaz. Ehl-i dünya, dünya işlerinde hakiki nokta-i istinadlarından gaflet ettiklerinden, za'f ve acze düşüp, şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder; samimane, belki fedakarane ittifak ederler.
 
İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, haksız ve muzır bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız ehl-i dalalet ise; ittifaktaki kuvveti, aczleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifakı elde etmişler.
 
İşte ehl-i hakkın bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilacı:  
 
“İhtilafa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” Enfal Suresi, 8:46 ayetindeki şiddetli nehy-i İlahi,“Birbirinizle iyilik ve takvada yardımlaşın.” Maide Suresi, 5:2.  ayetinde hayat-ı içtimaiyece gayet hikmetli emr-i İlahiyi düstur-u hareket etmek ve ihtilafın İslamiyete ne derece zararlı olduğunu ve ehl-i dalaletin ehl-i hakka galebesini ne derece teshil ettiğini düşünüp, kemal-i za'f ve acz ile, o ehl-i hakkın kafilesine fedakarane, samimane iltihak etmektir; şahsiyetini unutmakla riya ve tasannudan kurtulup, ihlası elde etmektir.
  • Dip Not : Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cins-i latif ve zaif ve nazik olan kadınların Amerika'daki Hukuk ve Hürriyet-i Nisvan Komitesi olduğu; hem milletler içinde az ve zaif olan Ermenilerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakarane vaziyetle bu müddeamızı teyid ediyor.
Risale-i Nur / İhlas Risalesi / Said Nursi