Muhabbet Şu Kainatın Bir Sebeb-i Vücududur
A- A A+

Muhabbet Şu Kainatın Bir Sebeb-i Vücududur

Nur Külliyatı’ndan Yirmi Dördüncü Söz’de, “muhabbet şu kainatın bir sebeb-i vücududur” buyrulur.
 
Bu cümlede sözü edilen muhabbet, “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım.” hadis-i kudsisinde geçen muhabbettir; yani Cenab-ı Hakk’ın bilinmeye muhabbet etmesidir.
 
Hadis-i kudsinin metninde “ilim” yerine  “marifet” kelimesi geçiyor. Yani,  “bilinmeye muhabbet ettim” şeklinde tercüme edilen kısmın daha doğru tercümesi   “marifete - yani tanınmaya- muhabbet ettim” şeklindedir.
 
Nur Külliyatı’ndan Sözler’de geçen şu ifadeler de bu manayı teyid ediyor:
 
“.... şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsankarane temaşa etmekle, onların Fatır-ı Zülcemalinin marifetine muhabbet etmek ...”  
 
Cenab-ı Hakk’ın bilinmeye (tanınmaya)  muhabbet etmesine karşı kulun görevi  O’nun “marifetine muhabbet etmek”  şeklinde tesbit edilmiş bulunuyor.
 
Marifetullah, Rabbimizi Kur’anın bildirdiği  gibi tanımaktır. Allah kelamına uymayan bir inanca iman denilemeyeceği gibi, ona uygun düşmeyen bir bilgiyi de marifet denilemez.
 
Fatiha Suresi’nin başında, “bütün medih ve senanın ancak Allah için olduğu” beyan edildikten sonra, Allah’ı tanımada ilk merhale olarak O’nun Rabbü’l-alemin olduğu nazara verilir. Sonra, Allah’ın Rahman ve Rahim olduğu ifade edilir. Böylece başlayan marifet dersleri Allah’ın zatının, sıfatlarının, isimlerinin ve fiillerinin nazara verildiği muhtelif ayet-i kerimelerle devam ettirilir.
 
Marifetullahın sonu yoktur. Bunun en güzel ifadesi Allah Resulünün (asm.) bütün varlık alemlerindeki esma ve sıfat tecellilerini seyrettikten ve bütün sema tabakalarını geçip ahiret alemini de müşahede ettikten sonra verdiği şu marifet dersidir.
 
“Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben seni hakkıyla, tam bir marifet üzere bilemedim.”
 
Bilmek başka, tanımak daha başkadır. Hepimiz gözün görme aleti olduğunu biliriz. Ama gözü tanımak için tıp tahsili görmek, bununla da yetinmeyip bu konuda ihtisas yapmak, göz hakkında yazılan yüzlerce cilt kitabı, binlerce tebliği ve bildiriyi okumak gerekir. Allah’ın bir tek mahlukunu bile hakkıyla tanımamız mümkün olmazken, bütün sıfatları sonsuz kemalde bulunan ve bütün alemleri yaratıp terbiye eden Allah’ı tam bir marifet ile tanımamız elbette mümkün değildir. İşte Allah Resulü (asm.), bu hakikati, bütün alemleri seyir, temaşa ve tefekkür ettikten sonra mezkur beyanıyla en güzel ve en mükemmel şekilde dile getirmiştir.
 
Marifet denilince Allah’ı “zatıyla, şuunatıyla, bütün sıfatları, isimleri ve fiilleriyle” tanımak  kastedilir. Şu var ki, Allah’ın zatının mahiyetini ancak kendisi bilir; biz ancak O’nun o mukades zatının varlığını ve birliğini  biliriz.
 
Her varlık gibi insanın da bir zatı vardır. İnsanın zatı denilince ruhuyla bedeni birlikte düşünülür. İnsanın bedeni mahluk olduğu gibi ruhu da mahluktur. Yine insanın bedeni sınırlı olduğu gibi ilmi, iradesi, kudreti de sınırlıdır.
 
Burada Nur Külliyatından şu hakikat dersini hatırlayalım:
 
“Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edilmez.” Sözler
 
Allah’ın bütün sıfatları mutlaktır, yani bir kayıt altına girmez ve o sıfatların icraatına bir başkası tarafından engel olunamaz.
 
İnsan kendi sınırlı sıfatlarıyla Allah’ın sonsuz sıfatlarını ihata edemeyeceğine göre, onların mahiyetlerini de bilemez. Ancak o sıfatların sonsuz olduğunu bilebilir ve onların bütün alemlerdeki icraatlarını hayretle seyir ve tefekkür edebilir.
 
Konumuza ışık tutacak  bir ayet-i kerimeyi de burada zikredelim:
 
“Leyse kemislihi şeyün-  Onun benzeri hiçbir şey yoktur.”   Şura  Suresi, 11
 
O halde, insan ne o sınırlı kudretiyle Allah’ın sonsuz kudretini idrak edebilir, ne de sınırlı merhametiyle Allah’ın sonsuz rahmetini... 
 
Bu hakikat diğer İlahi sıfatlar ve şuunat için de aynen geçerlidir.
 
Bu kısa hatırlamadan sonra başta zikrettiğimiz  kudsi hadise dönelim:
 
Allah’ın bilinmeye (tanınmaya) muhabbet etmesi, sıfatlarını ve isimlerini tecelli ettirmesiyle tahakkuk eder.
 
Hiçbir mahluk, Cenab-ı Hakk’ın zatının mahiyetini bilemeyeceğine ve O’nun sonsuz sıfatlarını idrak edemeyeceğine göre, Cenab-ı Hak “bunların bilinmesine”  muhabbet etmiş olamaz. İnsan, Allah’ın zatını, Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle “mevcud-u mechul” olarak bilir. Yani zatı mevcuttur; ancak mahiyeti bilinmez.
 
İşte, Allah’ın o mukaddes zatının bilinmeyeceğini bilmek, Allah’ı tanımanın ilk adımıdır.
 
“Cenab-ı Hakka mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder.”  Mesnevi-i Nuriye
 
 İlahi sıfatların sonsuz olduğunu ve beşer fehmine sığışmayacağını bilmek de bu sıfatları tanımanın ilk adımıdır.
 
Bir mümin Allah’ın ne zatını, ne de sıfatlarının sonsuzluğunu kavramaya kalkışmaz; bu imkansızlık sahasına girmekle kalbini ve aklını yorup takatten düşürmez. Ancak, O’nun yarattığı mahlukatı temaşa ve tefekkür etmekle  sıfatlarının sonsuz kemalde olduğunu idrak eder.
 
Zaten Allah’ın zatı üzerinde düşünmek şirk kabul edilmiştir. Zira, O’nun mukaddes zatı hakkındaki bütün düşünceler insan aklının mahsulüdürler. Akıl   mahluk olduğu gibi onun düşündükleri de mahluktur. Bunlara İlah olarak inanmak insanı şirke götürür.
 
Kısacası, “bilinmeye muhabbet” denilince Allah’ın, “kendi mukaddes zatının varlığını, sonsuz sıfatlarını, isimlerini ve fiillerini” akıl ve şuur sahiplerine bildirmek istediği anlaşılmalıdır.
 
İlahi isimlerin tecelli ettirilmesinin mahlukata  en büyük bir ihsan olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır. 
 
Cenab-ı Hakk kendi yarattığı, besleyip büyüttüğü ve her türlü ihtiyaçlarını gördüğü mahlukatının “ne kendilerine, ne ibadetlerine, ne de marifetlerine” muhtaçtır.  Bu açık gerçeğe rağmen ibadet konusunda olduğu gibi “Allah’ın bilinmek istemesi” konusunda da bazı sualler sorulduğundan, konu üzerinde biraz durmak gerekiyor.
 
Bazı yanlış anlamalara ve yersiz vehimlere kapılmamak için şu temel hükümlerin öncelikle nazara alınması gerekir:
 
- Allah, “Ganiyyün-anil-alemin”dir (Al-i İmran,97). Bütün alemlerden müstağnidir. Yani,  yokluktan varlığa çıkardığı, yaratıp terbiye ettiği şu mahlukat aleminin hiçbir şeyine Allah’ın muhtaç olmadığı açık bir gerçektir.
 
- Allah, Samed’dir. Yani, her şey O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.
 
- Allah, Vücibü’l-Vücud’dur. Mahlukatın vücutları (varlıkları) mümkin sınıfına girer; yani olmalarıyla olmamaları müsavidir. Allah’ın irade etmesiyle yokluktan kurtulup varlık nimetine kavuşurlar. “Mümkinin varlığı Vacib’in varlığına nispeten zayıf bir gölgedir.” Bu zayıf gölgelerin varlıkları gibi, yaptıkları tefekkürler, ettikleri temaşalar, takdir ve tahsinleri de gölge makamında kalırlar.
 
- Allah’ın zatı mahlukata benzemediği gibi görmesi, sevmesi, gazap etmesi, takdir etmesi de mahlukatınkine benzemez.
 
Şu var ki, Allah’ın zatı hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi, Kadim, Baki, Ehad, Samed gibi zati isimleri de hiçbir varlıkta tecelli etmezler. Tecelli, ancak fiili isimler için söz konusudur. Bu isimler  tecelli etmek isterler.
 
“Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza”
 
Lem’alar   (2. Lem’a)
 
Allah’ın zatı gibi sıfatları ve isimleri de ezelidirler.
 
Mesela; hiçbir canlı yaratılmadan da Allah yine Rezzak’tı.   Ancak bu isim henüz tecelli etmemişti. İşte Rezzak ismi, tecelli etmek için rızıkların yaratılmasını, onlara muhtaçların da yaratılmasını ve bu rızıklarla o muhtaçların imdadına koşulmasını istedi. 
 
Aynı şekilde, Müzeyyin ismi de tecelli istedi. Böylece ziynetli, süslü varlıklar yaratıldı.
 
Hakim isminin tecellisiyle mahlukat alemine hikmetler, manalar, faydalar takıldı.
 
Şimdi aklımıza ve vicdanımıza birlikte seslenelim: Rezzak olan Allah, rızıkları yaratmasaydı daha mı iyi olurdu, yoksa böylesi mi daha iyi oldu? Muhyi olan Allah, hayat sahiplerini yaratmasaydı daha mı iyi olurdu, yoksa yaratması mı daha iyi oldu.?    
 
Allah, lütfuyla bu ikinci şıkkları irade etti ve canlıları yarattı.
 
Cenab-ı Hak, eşyayı yaratmasaydı, bu gün varlık sahasında boy gösteren bütün varlıkları yokluk karanlığında kalmaya mahkum etmiş olacaktı. Bu ise bazı ehl-i velayetin ifade ettiği gibi  “gazabının rahmetini geçmesi” demek olurdu.
 
“Rahmetim gazabımı geçti.” buyuran Allah, sonsuz rahmetiyle buna müsaade etmemiş ve eşyayı varlık nuruna  kavuşturmuştur.
 
“Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır.”  İşaratü’l- İ'caz 
Kaynak : Sorularla Risale