Kadınlar ve Ahlaki Dejenerasyon
A- A A+

Kadınlar ve Ahlaki Dejenerasyon

Modern çağda, Kapitalist sistem kadını bir eşya olarak görmektedir. Bunun yanında kadını yaratılış fıtratının dışında bir yola sevk etmiştir. Hem kendilerine hem de erkeğin nefsine zulüm etmiştir.

"Kadınların imtihan vesilesi olması" ve erkekler için zarar ve tehlike arz etmesini, birkaç başlık altında değerlendirebiliriz:
 
Ahlaki dejenerasyon: Kadınlara, bazı ideolojik bakışları telkin ederek, İslam ahlakından uzaklaştırma projeleridir. Amaç kadını İslam ahlakından uzaklaştırıp, seküler fikirler ile günahlara ve haramlara teşvik etmektir.
 
Açılıp saçılma: Kadının en çok zarar gördüğü alan bu alandır. Yani tesettürü atıp açılmak ve saçılmak ile güven ve sadakati sarsmak. Bugün kadın, bayağı bir meta gibi her sektörde vücudu pazarlanıyor. Kadın hem açıklık ve saçıklık ile pis nazarlara hapis oluyor, hem de genel ahlakı bozuyor. Hem de aile hayatını zedeleyip gayrı meşru ilişkilere ivme kazandırıyor.
 
Moda altında israfa teşvik: Kadınlara kurulan bir tuzak da tüketim çılgınlığıdır. İslam dininde esas olan iktisat ve israftan kaçınmaktır. Ama kapitalist ve dinsiz felsefe, insanları bilhassa kadınları, israf ve gereksiz tüketime teşvik ile kulluğun önündeki en önemli engel olan geçim derdini ziyadeleştirerek; insanları dünyada boğmak istiyorlar. Moda illeti bilhassa kadınları tesirine alıp, dünya yükünü birden bine çıkarıp geçimsizliğe ve haramlara teşvik ediyor. Bazen bir koca, karısının gereksiz harcamaları yüzünden rüşvet ve hırsızlığa giriyor, günümüzde bu tip insanlara çok rastlanmaktadır.
 
Feminel duruş: Kadınları birtakım felsefi fikirler ile özgürleşme adı altında kocasına karşı gereksiz bir dikbaşlılığa teşvik etmektir. Halbuki İslam aile hayatında belli rolleri tespit ve tayin edip, erkek ve kadını uymaya davet ediyor. Kadın kendine biçilen rolü, erkekte kendine biçilen rolü yapmak durumundadır, yoksa ortada aile hayatı diye bir şey kalmaz. Peygamberimiz (asv) meşru işlerde kadına itaati emrederken, feminizm bunun tersini kadına telkin ediyor. Gereksiz bir dikbaşlılığı ve geçimsizliği kadına rol olarak biçiyor.
 
Üstad Hazretlerinin evlenmemesi, tamamen iman ve Kur’an hizmeti içindir. Şayet Üstad Hazretleri evlenip çoluk çocuğa karışsa idi, ağır müceddidlik yükü ve imanı kurtarma vazifesi sekteye uğrayacaktı. Hem iman hizmeti, hem de ailesi bakımından evlenmesi zarar olacaktı. Zira ömrü zindanlarda ve sürgünlerde geçen bir şahsın ailesi çok sıkıntı çekerdi. Bu sebeple hem kader, hem de şartlar Üstad'ın evlenmesine müsait değildi.
 
"Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli اِذاَ تَاَنَّثَ الرِّجَالُ السُّفَهَاۤءُ بِالْهَوَسَاتِ اِذاً تَرَجَّلَ النِّسَاۤءُ النَّاشِزاَتُ بِالْوَقَاحَاتِ  Sefih erkekler hevesatına uyarak kadınlaştığında; naşize kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir."
 
"Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış. Şer’-i İslam onları"
 
"Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede. Temizlik ziynetleri."
 
"Haşmetleri hüsn-ü hulk, lütf-u cemali ismet, hüsn-ü kemali şefkat, eğlencesi evladı. Bunca esbab-ı ifsat, demir sebat kararı"
 
"Lazımdır, ta dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, haset ile hodgamlık depretir damarları."
 
"Yatmış olan hevesat birden bire uyanır. Taife-i nisada serbesti inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyienin birden bire inkişafı."
 
"Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri."(HAŞİYE 2)
 
"Memnu heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya müncemid hevestir. Ya tılsımdır; celb eder o habis ervahları." 
 
"(HAŞİYE 2) : Nasıl meyyite bir karıya nefsani nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür." (2) 
 
Üstad Hazretlerinin "Lemeat" adlı eserinde yapmış olduğu bu değerlendirme, hadisin mana ve esasına işaret ediyor. Ahir zaman olan bu zamanda, insanların ahlaklarının bozulmasında kadınların rolü çok büyüktür. Kadınların açılmaları ve günaha davet eder bir vaziyete girmeleri, genel ahlakın bozulmasında önemli bir faktördür.
 
Dipnotlar:
 
(1) bk.  Buhari, Nikah.
 
(2) bk. Sözler, Lemeat
Kaynak : Sorularla Risale