Hüsnü Ağabeyin Hicri Yılbaşı Tebrik Mektubu
A- A A+

Hüsnü Ağabeyin Hicri Yılbaşı Tebrik Mektubu

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ
Aziz fedakar sadık kardeşlerimiz;
 
Evvela: İçinde bulunduğumuz yeni hicri yılınızı mübarek günlerinizi ve gençlerimizin yeni eğitim öğretim yıllarını ruhu canla tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim. 
 
Saniyen: Memleketimizin içinde bulunduğu bu dehşetli musibetler içinde bizler  birlik ve beraberliğimizi ittihat ve ittifakımızı, tesanüdümüzü,sadakatımızı muhafaza etmemiz lazımdır.
 
Anadoluda Risale-i Nur hizmetinin zor şartlarda, dehşetli tahribatlar içerisinde neşri ve intişarı, en nazik ve lüzumlu zamanda Kuranın bu asra bakan derslerinin Risale-iNur ile intişarı, hakaiki imaniye ve kuraniyeyi en avamdan en havassa kadar herkesin anlayacağı tarzda Risale-i Nur ile zuhuru,Risale i Nurun müsbet hizmeti,inayeti ilahiyenin tecellisidir.

Başlangıçtan bugüne kadar kuran hakikatları bütün insanları hitabiyle uyandırmış şuurlandırmış içinde bulunduğumuz tehlikelerden kurtuluş yolunu göstermiştir. Bugün de milletimizin şahlanışı ve idraki ve bütünlüğü bu hizmetin bariz ve açık bir tecellisidir. 

Evet Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebebdir. Çünki za'f-ı imandan gelen tuğyan, ekser musibet-i ammeyi celbettiği gibi; imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibet-i ammeyi dairesinin haricine bırakmağa rahmet-i İlahiye tarafından vesile oldu.
Kastamanu Lahikası(131)

 
Ben tahmin ediyorum ki: Bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında, selamet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran, yalnız hakiki ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir.  Kastamonu Lahikası (123)
 
Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden rıza-yı İlahi ve tevfik nurlarının tevali ve devam etmesi için Hazret-i Üstad Bediüzzaman'ın takib ettiği meslek ve meşrebi devam ettirmemiz, derslerde de okuduğumuz gibi ancak iki husus ile mümkündür: Risale-i Nur'a ve Üstadımıza SADAKAT VE KANAAT
 


"Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister.Kastamanu L.(122)

 "Risale-i Nur, hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kafi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikiye isal eder.Kastamanu L.(77)

"Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil; fakat her halde hakikat-ı İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hadisatın fetvalarıyla onlar terkedilmez.K.L.(78)

Zannederim ki, hakaik-i aliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. K.L.(56)
 

Elhasıl: Ne arasak, hep Risalet-ün Nur'da güneş gibi görünüyor. Risalet-ün Nur şakirdleri dikkat etseler, daha bu fani alemde iken Liva-ül Hamd-i Ahmedi (Aleyhissalatü Vesselam) altında bulunduklarını inayet-i Hak ile anlarlar.
Hulusi (r.h.)

Evet bu zamanda, bu dehşetli ve cihanşümul hadiseler hengamında Kur'an Şakirdleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil ediyorlar. Çünki Kur'anın bu asra bakan vechesini ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın bu zamandaki vezaif-i diniye tavrını külli bir mana ile şimdi bu suretle Risale-i Nur'la görmüş, anlamış bulunuyoruz.
 
Risale-i Nur'daki hakaik, nasılki doğrudan doğruya feyz-i Kur'andan mülhem hakaik-ı imaniyedir, zaman ve zemine göre değişmez ebedi hakikatlardır. O kudsi hakaikın ders ve taliminde, neşir ve ilanatında da hizmete taalluk eden meseleler de değişmez dersler ve esasattır ki, Nur Talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında onlardan istifade ederler, müşkilatlarını giderirler. 


"Madem şimdiye kadar ekseriyet-i mutlaka ile Risale-i Nur şakirdleri, Risale-i Nur hizmetini her belaya, her derde bir çare, bir ilaç bulmuşlar. Biz her gün hizmet derecesinde, maişette kolaylık, kalbde ferahlık, sıkıntılara genişlik hissediyoruz, görüyoruz. Elbette bu dehşetli yeni belalara, musibetlere karşı da, yine Risale-i Nur'un hizmetiyle mukabele etmemiz lazımdır.”

Aynen öyle de: Manevi bir elektrik olan Resail-in Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çalışmağa ve başka üstadlardan taallüm edilmeğe ve müderrisinin ağzından iktibas olmağa muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulum-u aliyeyi, meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir alim olabilir.

Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'anın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'caz-ı manevisi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuaı ve o maden-i ilm-i hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'anın şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden, elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği, hak iktiza eder ve hakikat ister, .. 

Risale-i Nur'un mesleği, sair tarikatlar, meslekler gibi mağlub olmayarak belki galebe ederek pek çok muannidleri imana getirmesi; pek çok hadisatın şehadetiyle, bu asırda bir mu'cize-i maneviye-i Kur'aniye olduğunu isbat eder. O dairenin haricinde, ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet; veya mağlubane perde altında veya bid'alara müsamaha suretinde ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye, hadisat bize kanaat vermiş.
 

Bu vesile ile Hizmet-i Kur'aniyenizde ve yeni eğitim öğretim senesinde kardeşlerimize muvaffakiyetler niyaz eder, dualarınızı bekleriz.
 
Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi ve Hizmetkarı 
Hüsnü BAYRAMOĞLU
Kaynak : Risale Ajans