Hüsnü Ağabey Lahika Neşretti
A- A A+

Hüsnü Ağabey Lahika Neşretti

Aziz kardeşlerimiz,
 
Evvela: Dahilde ve hariçte Nur’un manevi fütuhatını ve küre-i arzı bir medrese hükmüne getiren dersleri tebrik ederiz. 
Hz. Üstadımızın bir asır evvel Hulusi Beyin rüyasının tabirinde; 

“O cemaat; telsiz aletlerin ahizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikatı ise inşaallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahi ile birer şecere-i aliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar.” (Mektubat-350)
 
diyerek işaret ettiği hakikat şimdi aynen zuhur ediyor.
 
Binler maşallah. Yüz bin Barekallah. 
Cenab-ı Hak Üstadımızın hayattayken de bize tatbik ettirdiği bu tarzdaki derslerimizi, şu müjdeli rüyanın şümulüne dahil eylesin.  
 
Saniyen:Memleketimiz ve tüm dünya karşısında çaresiz kalınan bir salgın ile mücadele etmekte, beşeriyet tam aczini ve zaafını hissetmektedir.İnşallah bu musibet zamanında tedbirlere riayet edeceğiz. 
 
Ehl-i medrese medreselerinde, sair cemaatimiz mümkün mertebe hanelerinde kalarak;  

“Hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip...” Hanelerimizi “güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi a'mal-i saliha ile...” Cennete adam yetiştirmek  ve efrad-ı ailemizin “terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız.” (Şualar201’den)
 
Hayata hizmet gibi en kıymettar bir vazifeyi  ifa eden sağlık çalışanlarımızın; bilhassa hastalıktan muhafazalarını ve sıhhat ve afiyetlerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. 
Hasta olanlara şifa ve sabır, vefat edenlere Allahtan Rahmet niyaz ediyorum.
 
 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı ve Talebesi 
Hüsnü Bayramoğlu