Bu Vatan, Bu Millet  Risale-i Nur’a Muhtaçtır
A- A A+

Bu Vatan, Bu Millet Risale-i Nur’a Muhtaçtır

Dünyadaki mazlum ve masum Müslümanların ümidi ve İslamın bayraktarı olan ülkemizi karıştırmak isteyen münafık ve kafirlerin oyunlarından kurtulmak için geç olmadan üstadımız Said Nursi hazretlerinin bazı sözlerini hatırlatmak isteriz. 

Size katiyen ve çok emarelerle ve kati kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükumet, alem-i İslama ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibrazıyla gösterecektir.
Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükümet, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur’a eşedd-i ihtiyaçla muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de, onun dindarane, hakperestane düsturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki, bütün bütün millete, vatana, hakimiyet-i İslamiyeye hıyanet ola.
 
Çünkü bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için, beş esas lazım ve zaruridir.
 
Birincisi: Merhamet.
 
İkincisi: Hürmet.
 
Üçüncüsü: Emniyet.
 
Dördüncüsü: Haram ve helalı bilip haramdan çekilmek.
 
Beşincisi: Serseriliği bırakıp itaat etmelidir.
 
İşte Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit bu beş esası temin edip, hem asayişin temel taşını tesbit ve temin eder. Risale-i Nur’a ilişenler kat’iyen bilsinler ki, onların ilişmesi, anarşilik hesabına, vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır.

Biz, Risale-i Nur'la, bu memleketin ve istikbalinin en büyük iki tehlikesini def'etmeye çalışıyoruz ve bilfiil çok emarelerle, hatta mahkemede de kısmen isbat etmişiz.
 
Birinci tehlike: Bu memlekette, hariçten kuvvetli bir surette girmeğe çalışan anarşiliğe karşı sed çekmek.
 
İkincisi: Üçyüz elli milyon müslümanların nefretlerini kardeşliğe çevirmekle, bu memleketin en büyük nokta-i istinadını temin etmektir.

Said Nursi