Eyüp Ekmekçi
Taş Devri Zihniyeti
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Vatandaşlar!
Vaktiyle Lord Gürzon denilen bir İslam düşmanı:"Bu Kur'an Türklerin elinde kaldıkça,biz onlara hakiki hakim olamayız.Ne yapıp yapmalıyız,ya bu Kur'anı -haşa- sukut ettireceğiz veya Türkleri Kur'an'dan soğutacağız*."demiş.
Nihayet şeytan ecnebiler bu vizyonu Lozan'da CHP'ye yüklediler. Şimdi İngiliz Meclisine sorsanız,nikah kıyma yetkisi din adamlarına da verilmeli mi? 
 
Demokratik hukuk devleti ilkesiyle müsbet karar çıkacaktır. O mel'un İslam düşmanları bu necip milleti,Allah indinde yegane hak din olan İslamdan  soğutamadılar. İki cihanın ilim ve  hikmet nuru olan Kur'an'dan ayıramadılar. Fakat CHP'den 19.asır materyalist inkarcı felsefesinin afyonunu yutan kendi milletine yabancı bir azınlık,halen emperyalist İslam düşmanlarının güdümünde olduğu intibıanı veren tavırlar içinde mahkum kalmaktadır.

Görüldüğü gibi Din ve din adamı kelimesinden ürkecek kadar kendi milletine Fransızdır. Fakat Allah'a şükür ki Hazret-i Üstad Bediüzzaman'ın tesbitiyle bu güruh CHP'de yüzde beştir. Din-i İslam ezel-ebed ufuklarını ihata eden bir dindir. CHP'deki bu yüzde beş,köstebek gibi 19.asır materyalist inkarcı felsefesinin ve düşman emperyalizma telkinatının içinde sıkışmış kalmış,her mevzuda ufkunu kaybetmiştir. Şu nazik zamanda ekseri milli mes'elelerde Yeni Türkiye düşmanlarının yandaşı gibi tavırlar içinde kalmasının temel sebebi budur. Bu saplantı sebebiyle iki dünyasını birden kaybetmiştir. Elhasıl "MİN ŞERRİ ME HALAK"!
 
"Halk'ın şerrinden kendinizi koruyunuz" manası ortadadır. Lozan'da bu milleti İslam düşmanı emperyalizma ile beraber din cihetinde öldürme kararı alan ecnebi azınlık kaderden manen idam hükmünü almıştır. 
Hiçbir milletin tarihinde böyle mel'un bir vak'a yoktur ve olamaz. Tarihi bir gerçektir ki:Milletler sağlam bir istinad noktasına dayanmazlarsa,yıkılmaya mahkumdur. 
 
Feto da Hz.Üstad Bediüzzaman'a hasedi sebebiyle,bu hükmün altına  münafıkane sinsice din ve vatan düşmanlığıyla girdi.HAFAZANALLAH!
 
İslam Tarihi ve Yeni Türkiye gerçeği bu kaziyeyi isbat etmiştir ki:Bir millet için ve milletimiz için en kuvvetli nokta-i istinad,Allah'ın dini İslamiyet'tir. 
 
-------------------------------
(*) Hazret-i Bediüzzaman o azılı İslam düşmanının bu ihanet cümlesini işittiği zaman 17 yaşında idi. Bu cümle,Allah'ı görür gibi iman seviyesindeki hamiyet-i imaniyesinde harikulade bir feveran meydana getirmiştir.

Ve"Ben Kur'anın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu dünyaya isbat edeceğim!"diyerek,yeni ortaya çıkan kainat ilimleri (astronomi,biyoloji vs.) muvacehesinde, yirmi küsur sene zarfında CHP'nin dine tatbik ettiği devlet terörü şartları altında,Kur'anın ilmi açılımını,altı bin sahife külliyat olarak telif etmiş;(o meş'um devirde matbalarda tab' imkanı olmadığı için), "iman tekniğe meydan okudu"dedirten bir milli ikdam ile,altı yüz bin nüsha eser Anadolu'da el yazmaları ile yazılıp neşredilmiştir. 19.asır materyalist inkarcı felsefesi,Kur'anın manevi muc'izesi olan bu ilmi açılımıyla tarihin çöplüğüne atılmıştır.

Fakat bizdeki CHP içindeki bu nadanlar,halen 19.asırda yaşamaktadır.Hayır Allah'ın dinine karşı olan bu tavır,taş devri zihniyetidir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>