Eyüp Ekmekçi
İmanla Küfrün Ezeli Mücadelesinde Ortadoğu Serüveni
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Vaktiyle İngilizler Türkiye dairesinde ladini bir siyaset yerleştirmeye çalışırken,sair İslam memleketi olan sömürge siyaseti tatbik ettikleri memleketlerde dine hiç dokunmuyorlardı. Ve müstemlekelerinde merkez-i İslamiyeye karşı bir soğukluk vermek üzere "Türkler dinden çıktı,Nasranileşti."diye propaganda yapıyorlardı. ..Teemmel!

Cumhuriyetin başında istiklal kahramanı olan birinci meclis lağv edildikten sonra yani tek adamın diktasında "Kız gibi bir meclis" kurulduktan sonra Türk teması ifrat derecede işlendi. Hatta Türk'ün İslamiyetle mecz olmuş olan seciyeleri,ırki damarla adeta İslam'dan koparılmak istendi.

Ve bunun tatbikatı doğru tarihin kayıtlarına geçmiştir. Bu arada Kürd kardeşlerimize salabet-i diniyelerinden ötürü bir çare arandı. Yani asimile siyaseti güdülmek istendi. Bu da tarihin kayıtlatında mevcuttur. 
 
Fakat gerek Hazret-i Bediüzzaman'a kulak veren Merhum milli şehidimiz Adnan Menderes'in siyaseti ,gerek rahmetli Özal'ın fevkalade basiretli ve dirayetli politikaları bu ayrımcılığı tasfiye etmiştir. 
 
AK iktidarımıza gelince bir satır başı yapalım. Demokratların içinde müessir mevkide masonlar da bulunduğu için,onlara “ehvenüşşer” demişti Hazret-i Üstad.

19.asırda teslis hurafesi zemininde hortlayarak mensuh histiyanlığı bir cihette mağlubeden materyalist inkarcı felsefenin güdümüne giren ve tamamen yanlış bir kıyas olarak yegane Hak Din İslamı,teslis hurafesine dayanan hrıstiyanlığa kıyas edip emperyalist propağandalarla İslamdan kopmasından bu memleketteki milli menfaatlere temelinden ters düşen cereyanın (CHP’nin)karşısında olan ve “sivad-ı azam”ın teveccühünü kazanan Demokrat iktidara ve kitleye Hz Üstad 
Bedi’uzzaman(RA)”AHRAR”(hürriyetperverler) ismini vererek:

"Bu AHRAR ileride İTTİHAD-I İSLAM'A inkılab edecektir." buyurmuşlardır.

İşte bu cereyan,tekemmül ede ede bugünkü AK iktidar olan, ismiyle müsemma ADALET ve KALKINMA partisi, o AHRAR cereyanının kemali olmuştur. 
 
Bu araya bir not koymamız lazım. Eski Türkiye'nin ladini zihniyetten kaynaklanan bataklık zeminlerinde,emperyalist garbın  ihanetkar politikaları;ihtilalleri,anarşileri ve her türlü anarşiyi ve PKK gibi kökünden kopuk dış güdümlü hasta cereyanları besleyip büyütmüşlerdir.
 
AK iktidar,Hazret-i Bediüzzaman'ın bizatihi ve münhasıran Kur'an'ın ayinesi olan manevi mu'cizesi Risale-i Nur'un esasatı muvacehesinde,dıştan güdümlü bu dehşetli hastalığı,en iyi niyetlerle ıslahına çalışmak için "çözüm süreci" denilen en müsbet bir idari ve siyasi mualece başlatmıştı. PKK ve kuyruklarının başındaki şöhret divaneleri Eski Türkiye'ye kıyasla bunu hükümetin bir zaafiyeti zannettiler  herhalde.
 
Sömürgeci şeytani emperyalizmanın sahte poh poh ve kışkırtmaları da onları şımartıp körleştirdi.
 
Bu hengamda yine emperyalist şeytani siyasetin,insanlık tarihinde emsali olmayan münafıkane bir plan-proje üzerine eski hasta Türkiye'nin bünyesinde doğurup büyüttüğü,hatta dünya çapında örgütleyip kullanmak emelinde olduğu FETÖ münafıkane cereyanının içinden meczupları bulup iki polisimizi evlerinin içinde kafasından kurşunlayarak yaptırdıkları suikast bardağı taşıran son damla oldu.

Maalesef yüksek seciyeli Kürd kardeşlerimiz hesabına ,milli ve meşru iktidar olan hükümetimizin, gayet riskli olmasına rağmen,CHP ‘nin tamamen yanlış ve fıtrata zıt “asimile” siyasetinin yaralarını tedavi azmiyle fedakarane ve feragatkarane en iyi niyetlerle başlatmış olduğu “çözüm süreci” muacelesi akamete uğradı.

Ezeli-ebedi iman-İslamiyet kardeşi,her cephede omuz omuza arkadaş olan İslamiyet pederinin evlatları arasına yeniden mezkur fitne suikastı ile,o kardeşliği akıllarınca berhava etmek istediler.

Fakat inayet-i Hak ile hakikat-ı Kur'aniye’den ve imanından aldığı bir basiret ve dirayetle liderimiz ve hükümet ve devletimiz ;kardeşlerimizi uhuvvet-i imaniye ile kucaklayıp dış güdümlü terör örgütüne tavır almak durumunda ve mecburiyetinde kaldı ve bugünlere geldik. 
 
Şimdi gele gele Afrin ve Mümbiç ameliyat-ı cerrahiyeleri durumuna böyle gelindi.

Bundan sonraki devre için,imani basiretten ve Kelam-ı İlahi'nin bu asra verdiği Yüksek ders ve programla (ki tamirci atom bombası kuvvetindedir) “şerri en iyi şekilde def'ediniz” ferman-ı Nebevisi ile milliyet-i İslamiye istikbalimize inayet ve istihdam-ı Rabbani ile  yürümeye kararlılık ve dirayetle devam eden hükümet ve devletimize,İttihad-ı İslamı nokta-i istinad yaparak,sulh-u umumi içinde İ'la-yı Kelimetullah vazifesini,elimizdeki HAKİKAT-I KUR’ANİYE hazinesi olan Nur-u Kur’an Külliyatı ile (Ki:Diyanetimiz tabediyor) ifaya muvaffak olmalarını,Rabb-ı Rahimimizden niyaz ediyoruz. 
 
VESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA...

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>