Eyüp Ekmekçi
Bediüzzaman'ın Tesis Ettiği Şura
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Hz peygamber(asm):"Size iki şey bırakıyorum onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Al-i Beytim."
 
Bir de Resulullah(asm) İmam-ı Ali'ye(ra):"Ben Kur'anın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin!" buyurmuşlar.
 
Resul-i Ekrem'a(asm) veraset-i mutlaka makamında ittiba' eden Hz Üstad Bediüzzaman(ra);hüccet-ül meslek olan merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in beyanıyla, kıyamete kadar Kur'an hesabına irşad ve hizmet mesleği olan hizmet-i İmaniye ve Kur'aniye'sinde, hasbelbeşer sehivler ve su'-i tevillerle saptırılmaya meydan bırakmamak için,Hz Üstad Bediüzzaman (R.A)hayatının son on senesinde,en yakınında bulunan Nur Erkanları'nı,sıddikiyet mertebesindeki dersler ve tahkimatla,Kur'ani meslek ve meşrebinin eğitim ve terbiyesini verip son vasiyetlerinde de ismen tayin ederek merhum Zübeyir Ağabey'in tabirleriyle bir ŞURA bırakmıştır.

Nur'un meslek ve meşrebini hasbelbeşer vaki olacak tevil-i fasitlerden sıyanetle doğru tatbikatını gösterecek şura budur. Merhum Zübeyir Ağabey'in bu şuranın Nur meslek ve meşrebinin tatbikatına dair beyanları şöyledir:"Biz(Nur Erkanları mutlak vekiller) toplanırız;mevzu' ortaya konur;herkes Hz Üstad'dan ve Risale-i Nur'dan hatırına gelenleri söyler veya okur. Neticesi meşveretin kararı olur." 
 
Sonraki meşveretlerde bir-iki Nur Erkanı Ağabeyimizin (Merhum Mustafa Sungur Ağabey ile Merhum Bayram Ağabey)meşverette bulunduğu zamanlarda, meslek-meşrebe taalluk eden mevzularda görüşülen mes'elelerin kayda geçen metinleri,Risale-i Nur'dan alınan iktibaslarla lahika mektubu halini alıyordu. Elbette Nur dairesinde,Nur meslek ve meşrebinin ruhuna mensup bu metinler,Nur dairesinde halis tesanüdü ve istikametli nurani hizmetleri netice veriyordu.
 
Şimdi Üstadımızın mutlak vekili Hüsnü Ağabeyimizin ihlas ve uhuvvet risaleleri ağırlıklı ders ve tahşidatları,bu kudsi Nur meslek ve meşrebinin idamesine medar olmaktadır. Vesselam.
 
ŞÚRA BAHSİNE BİR İLAVE 
 
EMRUHUM ŞÚRA BEYNEHUM Ayet-i Kerimesini imtisal farzdır. Fakat bizim istişaremizde tesbit ettiğimiz metin;Nur Mesleğinde,meslek-meşrebin esasatını, düsturlarını,ancak doğru anlayıp imtisalinde yardımcı olabilir. 
 
Fakat burada dikkat edilecek ince bir nokta var. "Meşverete itaat farzdır"dendiği zaman,bizim tesbit ettiğimiz metin kastedilirse,bizim yazdıklarımız,kitabi metnin yerine konmuş olur ki,azim bir hata olur. Üstadımızın hizmetkarları meşverette bulundukları zamanda bile,istişarede metne geçir diğimiz tesbitler için"tavsiye kararı " denilmiştir.Aksi halde,her nasılsa içimize girmiş  bir kurnaz yabancının,hüsn-ü niyetimizden istifadeyle cemaatimizi kullanmağa çalışmasına bile medar olabilir. 2005'te olduğu gibi. Ve..........................

Merhum Mustafa Sungur Ağabey'in vefatına yakın Denizli meşveretinde bir zat,yirmi senelik istişare metinlerini dosyalar haline getirmiş. İstişaredeki zatlara dağıtmaya başladı.

Merhum Mustafa Sungur Ağabey ululazmane bir ferasetle, mebde'de müntehayı görür gibi:"Ne bu kardeşim!. davalar böyle yozlaşır! .........Bey!.Bunun sana da zararı var." dedi.
O zat:"Ağabey yirmi senedir,sizin de içinde bulunduğunuz meşveretlerin metinlerini dosya haline getirmiştik." dedi. Merhum M. Sungur Ağabey:"Bu cemaat Kastamonu Lahikasını,Emirdağ Lahikalarını mı okuyacak;sizin yazdıklarınızı mı okuyacak." buyurdu.

Nur'un kudsi, Kur'ani mesleğinin zaman içinde tenakus etmeden asliyetinin muhafazası noktasında gayet ehemmiyetli bir ders idi. Zaten mutlak vekillerin asli vazifesi budur. Ta ki Kur'ana azam mertebede ayine olan Risale-i Nur'ların feyyaz dersleri ve iman cereyanı kıyamete kadar gelen nesillerin istifadelerine azami mertebede ve tenakus etmeden medar olsun. Böyle kudsi davalarda hasbelbeşer heves ve mülahazalar, beşeri metodlara indirgemeler olduğu zaman nakıslaşma ve sathileşmeler oluyor. 
 
Not: Bunları ifade ederken hiçbir kimse ve şahıslar hakkında bir kast  ve niyetimiz yoktur ve olamaz. Aksi halde mutlak vekillerden naklettiğimiz mes'eleleri tenzil ve tenkıs etmiş olur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>