Abdullah Gezer
Nur Hizmetinde Vekilliğin Ehemmiyeti
Abdullah Gezer
A- A A+
Bir zatın geçen günlerde yazmış olduğu bir yazıyı okudum. Yazısında da bir çok şeyler sormuş. Bizde size bu meseleleri Risale-i Nur’da geçen kısımlardan, ilgili kısımları yazalım istedik.
 
Evvela, mutlak vekil vefat ederse demiş..

Oysa ki ecelin ne zaman geleceğini biz bilmediğimizden mutlak vekil ağabeyden önce sana da bana da gelebilir.
‘’Ecel mukadderdir, tagayyür etmez.’’ Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar." Lem’alar –S.210
 
Bir Müslüman yalnız Kur’an bana yeter dese bir fırka-i dalleye girer. Ama Kur’an'la birlikte hadislere ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba etse Ehl-i Sünnet ve Cemaat olur.
 
Saniyen: Sizin Risale-i Nur’daki lahika mektuplarıyla iştigalinizin ve okumanızın az olduğu sorularınızdan anlaşılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şerif meallerinde’’insanlarla iyi geçinmek aklın güzelliğinden, güzel soru sormak ilmin güzelliğindendir.’’ buyurmuşlar.
 
Sorularınızın cevapları aslında Risale-i Nur Külliyatın'da mevcuttur. Biraz Müdafaa ve Lahika mektublarını okursanız. Orada yazılı olduğunu görürdünüz. Kastamonu Lahikasın'da ahir zamandan haber veren hadis kısmında,

‘’Risale-i Nur Talabelerinin 1542 tarihine kadar devam edeceğine ve bir hizb-ül makbul olacağı’’ yazılmaktadır.

Ayrıca Hizmet Rehberinin mukaddeme kısmında ise;

"Hizmet-i Nuriyede bulunacak Kur’an Şakirtleri kıyamete kadar bu düsturlar muvacehesinde hareket etsinler" yazılıdır.

Nasıl ki Peygamberimiz (S.A.V.) efendimiz bize iki şey bırakıyor "Biri Kitabullah, biri de Ali Beyt’tir. Çünkü Sünnet-i Seniyyenin medarı,muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükkelef olan Al-i Beytttir. Madem Risale-i Nur dairesi, şahs-ı manevi-i Al-i Beytin dairesidir. Hazret-i Mehdinin en has ordusudur.’’ Üstadımız bu sünnete tam ittiba etmiş.
 
Bizlere de Kur’an-ı Azimüşşan’ın hakiki ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur’u ve Al-i Beyt olarak da

"Benim en yakınımda hizmetinde olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört-beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahiri,Sungur,Ceylan,Hüsnü ve bir-iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum.’’(Emirdağ II-233)

Üstadımız üçüncü Said döneminde kendi medresesinde yanına aldığı bu müntehab ve sadık ve fedakar ağabeylerimize Kur’ani Meslek ve Meşrebini ve hizmet tarzını bu yanında kalan ağabeylerimize hüve hüvesine tatbik ve tahkim etmiştir. Ta ki Cemaat-ı Nur istikametten ve tarzından ayrılmasın.

Zübeyir Gündüzalp (R.A.) ağabeyimiz şöyle buyurmuşlar;

"Nasıl Hazreti İsa (A.S.) dini havarileri vasıtasıyla intişar etti. Öyle de Üstadımızın Meslek ve Meşrebi de hizmetkarları tarafından intişar edecektir."

Hatta o sıddıkıyet makamında bulunan ağabeyimiz ‘’Risale-i Nur’un imani meselelerini okuyanın imanı inkişaf eder. Müdafa ve Lahika mektublarını okuyan dava adamı olur’’ buyurmuşlar.
 
Bizler Mutlak vekil Ağabeylerimize mana-i ismi ile değil mana-ı harfi cihetiyle bakıyoruz .Hürmet edilmesi gereken zatlara hürmet göstermek fıtri bir haldir.
 
Üstadımız Said Nursi Hazretleri meslek-meşrebin ve tarzın muhafazasında ve Risale-i Nur’ların kendisinin tashih edip ve kendisinin tab ettirdiği gibi basımı ve sıhhatıne uygun olması ve tayinatların dağıtılması ve tesanüdün muhafazasına dair bir çok vazifeler vermiştir.

O tam halis sadakat ve sarsılmaz bir sebata haiz vekil ağabeylerimiz vazifelerini tam yaptılar. O mutlak vekil Ağabeylerimiz Üstad’dan aldıkları ders ile bizleri ve umum cemaati ikaz etmeselerdi, lügatlı, altta Kur’an mealli, indeksli, biografili, on üç cilt olan külliyatı iki cilte indiren ve en sonra da sadeleştirme adı altında sahteleştirilen kitapları Risale-i Nur diye okuyacaktık. Hafazaallah!
 
Üstadımız bu müntehab olan sadakatli, sebatkar ve fedakar olan Vekil Ağabeylerimize kendi medresesinde hüve hüvesine tarzını hakkalyakin gösterip vazifelendirmese o zaman güldürerek ders anlatımı, ağlayarak ders anlatımı, izahlı ders anlatımı, roman ve hikayelerden ders anlatımı, panel, platform, sempozyum gibi faaliyetleri asıl hizmet zannedecektik. 
 
Üstadımız Said Nursi Hazretleri Barla Lahikasında Hulusi ve Sabri Ağabeylerin hassası ve meziyetlerini anlatırken;

"Ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki, bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar.

Birinci Hassa: 
Bana mensub her şeye malları gibi tesahub ediyorlar. Bir Söz yazılsa, kendileri yazmış ve te'lif etmiş gibi zevk alıyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesedleri muhtelif, ruhları bir hükmünde hakiki manevi vereselerdir.

İkinci Hassa: 
Bütün makasıd-ı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksadları, o nurlu Sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimmi, hakaik-i imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir.

Üçüncü Hassa: 
Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i mukaddese-i Kur'aniye’den aldığım ilaçları, onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassis oluyorlar" Barla - 21 buyuruyor.

Elhamdülliah mutlak vekil ağabeylerimiz bu hassaya maliktirler. Cemaatimize, bu hizmetin tarzı ve Meslek Meşrebi , Vekil Ağabeylerimiz gerek yaşantılarıyla, gerek  derslerde, gerek medresedeki halleriyle, gerek sorulan suallere Üstad ve Risale-i Nur’dan cevap vermeleriyle bizlere istikametle bu hizmetin kıyamete kadar ne şekilde gideceğini hal ve kal dilleriyle göstermişlerdir. 
Vesselam