Namazda Okunan Tesbih ve Duaların Anlamları
A- A A+

Namazda Okunan Tesbih ve Duaların Anlamları

Sübhanallah : Allah bütün noksanlıklardan uzaktır
 
Elhamdülillah : Hamd ( Övgü ) Allahadır
 
Allahuekber : Allah en büyüktür.
 
Semi'allahu limen hamideh : Allah kendine hamd edeni işitir
 
Rabbena lekelhamd : Rabbimiz, hamd sanadır.
 
Sübhanerabbiyelazim : Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 
Sübhanerabbbiyel a'la : Yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 
Namazda okunan dualar
 
Sübhaneke
 
Sübhanekellahümme Ve bihamdik Ve tebara kesmük Ve teala ceddük (Ve celle senaük * ) Ve lailahe ğayrük.
 
Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.
 
Namazlarda ayakta iken okunur.
 
Okunduğu yerler: Her namazın ilk rek’atinde, iftitah tekbirinden sonra. İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fatiha'dan önce. Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fatiha'dan önce. Teravih namazı dört rek’atte bir selam verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fatiha'dan önce. Cenaze namazında, birinci tekbirden sonra.
 
* Ve celle senaaük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.
 
Ettehiyyatü
 
Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayibatü esselamüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatühü esselamü aleyna ve ala ıbadillahis salihin Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh.
 
Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şanı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür.
 
Okunduğu yerler: Namazların her oturuşunda okunur.
 
Allahumme Salli
 
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid.
 
Allah'ım Hz.Muhammed ve aline, Hz.İbrahim'e ve aline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle
 
Allahumme Barik
 
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamiydün mecid
 
Allah'ım Hz.Muhammed ve aline, Hz.İbrahim'e ve aline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.
 
Okundukları yerler: Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyatü'den sonra. İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyatü'den sonra. Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.
 
Rabbena Atina
 
Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azabennar
 
Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.
 
Rabbenağfirli
 
Rabbenağfirli ve liva lideyye ve lil mü'minine yevme yekumül hisab
 
Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.
 
Okundukları yerler: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Barik'ten sonra,
 
Kunut Duaları
 
Allahümme inna nesteinüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netubü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehu neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.
 
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
 
Allahümme iyyake na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhık.
 
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.
 
Okundukları yerler: Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fatiha ve sure okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut duaları okunur.
 
Ayetel Kürsi
 
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil ard. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel ard. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.
 
Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizlikalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
 
Okunduğu yerler: Namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazdan osnra tesbihden önce de okunur
Kaynak : Sorularla İslamiyet