Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar
A- A A+

Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar

çOCUK SAHİBİ OLMAK İçİN OKUNACAK DUA:
 
Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir ayet-i keri­mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi­zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al­lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği bir şeydir. Yara­tılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı in­sanlar için çocuk sahibi olmamak hayırlı olabilir.
 
 
çocuğu ol­mayanlar, bunun sebeplerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak ve çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bü­tün gayretlere rağmen yine çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak da doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsaydı başla­rına bilinmedik belalar gelecekti ve Allah onları o belalardan korumak için çocuk vermedi.
 
Evet, çocuk istemeli, bunun yol­larını da aramalı, ama işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmemelidir. Her şeyin hayırlısını istemelidir. Cenab-ı Hak, hakkımızda her şeyin haylırlısını versin. (Amin)
 
1. "İnne rabbeke hüve'I-hallaku'l-alim." = "Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." (Hicr, 15/81) ayetini gecele­ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.
 
2. Veya; "Fallahu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyi" = "Muhak­kak ki Allah dosttur ve yaratandır." (Şura, 42/9) ayetini, beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.
 
3.  Veya; "HüvaIIahü'l-haliku'l-bariü" = "O yaratandır ve yok­tan var edendir." (Haşr, 59/24) ayetini 1054 kere tekrar eder.)
 
4. Veya; tıbbi bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya­kın bir zamanda temiz bir kağıt üzerine 110 defa "Bismillahirrahmanirrahim" yazıp o kağıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah'ın izniyle hamile kalır. (Hamile kalın­caya kadar kağıdı üzerinde taşımalıdır.)
 
ERKEK çOCUK SAHİBİ OLMAK İçİN OKUNACAK DUA
 
"Oğlan olsun, kız olsun, eli-yüzü düz olsun." sözü çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir. Gerçekten de oğlanın mı, yoksa kızın mı hakkımızda hayırlı olacağını bilemeyiz. Al­lah'tan çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Erkek de kız da is­teyebiliriz. Ama bu konuda da ısrarcı olmamalıyız. Bu konu­da şöyle demelidir:
 
"Allah'!ım, Senden erkek (veya kız) çocuğu istiyoruz. Ama sen daha iyi bilirsin. Hakkımızda hangisi ha­yırlı ise onu ver."
 
Evet böyle demeli ve doğan çocuk ister erkek ister kız olsun asla itiraz etmemeli veya memnuniyetsizlik gös­termemelidir. Zaten bunun faydası da yoktur. Zira bu, kimse­nin elinde olan bir şey değildir. Tamamen Allah'ın takdiridir. O'nun takdirine itiraz ise kimsenin haddi değildir. Bu durum kullukla, Müslümanlıkla asla bağdaşmaz. Allah'ın takdirine gönül rızası ile boyun eğmek, bize verdiğini baş-göz üstüne ka­bul etmek gerekir. Baştaki cümleyi bir kere daha tekrarlaya­lım: "Oğlan olsun kız olsun, eli-yüzü düz olsun." Amin.
 
Erkek çocuk isteyen, birleşme öncesinde besmele ile üç defa ihlas suresini, sonra da şu duayı okur:
 
"Allahümmec alni min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutiaten." = "Allah'ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle."
 
(Bilal Eren, Açıklamalı Büyük Dua Hazinesi, sh. 165-166)
Kaynak : Sorularla İslamiyet