Allah'ın Sıfatları Nelerdir?
A- A A+

Allah'ın Sıfatları Nelerdir?

İlahi sıfatlar, zati ve sübuti olmak üzere iki gruba ayrılıyor. 
 
Zati sıfatlar : 
 
1- Vücut (Varlık), 
2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama), 
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama), 
4- Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama), 
5- Kıyam binefsihi (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ), 
6- Muhalefetün-lil-havadis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi) 
 
Sübuti sıfatlar: 
 
1- Hayat   
2- İlim
3- İrade  
4- Kudret
5- Sem (işitme)  
6- Basar (görme) 
7- Kelam  
8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudi mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eş’ari, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübuti sıfatlar yedi tane olmuş olur. 
 
Bazı İslami kaynaklarda ilahi isimlerden de sıfat diye söz edildiği görülür. Mesela, Kerim Allah’ın bir ismidir. Aynı zamanda Allah’ı kerem sahibi olarak vasıflandırması cihetiyle de sıfat vazifesi görür. Kerim Allah, dediğimiz zaman Kerim ismini sıfat makamında kullanmış oluruz. 
 
Yine bu kaynaklarda Cenabı Hakk’ın sıfatları üç grupta mütalaa edilir: 
1- Zati sıfatlar (Bunlar sübuti ve selbi olarak iki kısma ayrılırlar) 
2- Fiili sıfatlar. 
3- Manevi sıfatlar. 
 
Allah’ın bütün güzel isimleri bu sıfatlardan birine dayanır. Mesela, Alim ismi sıfat-ı sübutiyeden “ilim” sıfatına, Kadir ismi “kudret” sıfatına, Mütekellim ismi kelam sıfatına dayanır. Keza, Evvel ismi, zati sıfatlardan kıdem sıfatına, Ahir ismi, beka sıfatına dayanır. 
 
İlahi isimlerden çoğu fiili sıfatlara dayanmaktadır. Halik ismi, yaratma fiiline; Muhyi ismi ihya (hayatlandırma) fiiline; Musavvir ismi “tasvir”, yani suret verme fiiline; Mümit ismi, imate (ölümü verme) fiiline dayanır. 
 
Bazı isimler de manevi sıfatlara istinat ederler. Hakim ismi Cenabı Hakk’ın hikmet sahibi olması sıfatına; Kebir ismi, kibriya sahibi olma vasfına; Cemil ismi, cemal sahibi olmasına dayanır.
Kaynak : Sorularla İslamiyet