KURAN DİNLE-OKUKUR'AN NEDİR ? TARİFİ NASILDIR ?

Elcevab; Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..

Ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi..

Ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri...

Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı...

Ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı..

Ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..

Ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi..

Ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası...

Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı...

Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. Ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası..

Ve nev'-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. Ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi...

Ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi' bir Kitab-ı Mukaddes'tir.

Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî'dir..

“Bu sayfada görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim sayfaları Hayrat Neşriyat tarafından sunulan Hüsrev Hatlı, Tevafuklu Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Ticari amaç güdülerek kullanılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.”