Eyüp Ekmekçi
Hizmet Düsturları
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Bismihisubhanuhu
 
Bazı noktalarda aldanıyor hüsnü niyetle baktığımız ve içimizde yani ehli imanın içinde fitne fücurluk olmadığı için aldanabiliyoruz.
 
Dikkat edilecek bazı hususlar var.Müdebbiri azam Üstadımız Abdulkadir Badıllı abiye henüz 16 yaşındayken yaptıkları ilk ziyaretlerinde "Henüz sadakatin lügat manasını bilmediğim halde" Üstadımız buyurdular:
 
"Kardaşım bu zamanda bizim meselemizde dört esas çok mühimdir.
 
Birincisi:Azami dikkattir
 
İkincisi:Azami sadakattir
 
Üçüncüsü:Azami sebattır
 
Dördüncüsü:Azami metanettir."
 
Dikkat edilecek  bir mühim husus şu:
 
Mukaddes mefhumlar üzerinde bazen imtihan cereyan eder.Bir mukaddes mefhumu sadakatle imtisal etmek vardır.Onun bereketinden istifade edilir. Samimi sıddık ehli iman bunu yapar. Yanılmış veya yanıltılmış veya şeytan fikirli zındık fitneci ise bu aynı mefhumu kullanma cihetine gider.
 
Mesela : " Meşveret, Meşveret, Meşveret " diye otuz senedir nakarat halinde en çok kullanan birkaç adam var.
Halbuki aynı adamlar mehazdan yani Üstad ve Risale-i nurdan hiç dem vurmuyorlar.
 
Halbuki biz Nur erkanlarından başta Zubeyir Agabey olarak hep "Üstad Risale-i Nur, Üstad Risale-i Nur" tekrarını işittik.
 
Okumaya teşvikle beraber nur meslek meşrebinin imtisalinde,ta  meşveret meselesine kadar hep üstada Risale-i Nur'a sadakat ve ittiba esası üzerinde durmuşlardır.
 
Gelelim mehazsız "meşveret" nakaratının tatbikattaki neticesine.
 
Bir misal:
 
Bendeniz,bir hocamıza telefon açtım dedim ki : Büyük Millet Meclisi geçmişte cereyan eden devlet terörü halindeki yanlış tatbikatlar sebebiyle bir tarihte Hazreti Bediüzzamana tarziye vermişti. 2005 deki bir meşverette en muazzez bir ağabeyimiz hakkında bühtan derecesinde kiyl ü kal yapılmılştı.
 
Bunun üzerine İzmir meşvereti önce Ege bölgesi meşveretinde sonra büyük meşverette tarziye verilmesi hususunda teklif vermişti. Neden çekinildiyse gündeme alınmadı bunun üzerine İzmir meşvereti Merhum Nurun baş şakirdi Hulusi Ağabeyimizin Ağabeylerden duyduğumuz bir tavsiyesine uyarak " Kendi il meşveretini yapıp hizmetine bakmak" kararı aldı.
 
Ta tarziye verilinceye kadar. Bundan bir sene kadar sonra işte o hocamıza "Büyük meşverette tarziye verilmesi için bir gündem açılmasını sizlerden bekliyoruz dedim". Mevzu gündeme açılmış.Ehli meşveret kardeşler birbiriyle yarışırcasına iki saat tarziye verilmesi hakkında konuşmalar yapmışlar.Fakat bu konuşmalar mücmelen olsun karar kağıdına aksettirilmemiş.Meselenin anlaşılmayan tarafı burası.
 
Yukarıda me'haza istinaddan bahsetmiştik:
 
Bir kardeş Zübeyir Agabeye soruyor meşveret hakkında.Zübeyir Ağabeyin cevabı:
 
"Biz Ağabeyler "Nur erkanları" toplanırız. Mevzuyu ortaya koyarız.Herkes Üstaddan Risale-i Nur'dan mevzu hakkında hatırına geleni söyler. Neticesi meşveretin kararı olur."
 
Yani: Üstadımızın meslek meşrebine en uygun  şeklin tespitine  çalışılır.
 
Meşveretin asli vazifesi : Üstadımızın  meslek,meşrebini ve tarzı muvacehesinde hizmeti Kuraniye ve İmaniyenin tespiti ile imtisaline çalışmaktan ibarettir.
 
Üstadımızın tarzı üzerine bir nakil arzediyoruz.Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin beyanları:
 
Üstadımızın hayatının gayeleri dörttür.
 
1.Risale-i Nur'un neşri (Üstadımız hayattayken aynen neşrettikleri tarzda neşri ve Üstadımızın vasiyetlerinde ismen zikrerttikleri varislerin meşveretleri muvacehesinde yapılması)
 
2.Medresi nuriyelerin açılması(Üstadızın tarzında tesis ve idamesi .Hüccetul meslek Zubeyir Ağabeyin , meşrebi nuriyeye ve dersaneye ait tarzı muamele ve muaşerete ait bir beyanları:
 
"Bir müesssede müdür ve amir kardeşim şu işi yapar mısın dese müessese yatar.  Fakat biz dersane de 'Yap! Al! Getir! Götür!' demeye başladık mı burası yıkılır."
 
3.Teavafuklu (Muzicze yazılışlı )Kur'anın tab'ı
 
4.Lahika mektupların neşri(Nur erkanlarıne verilen bir vazifedir..)
 
Birde mudebbiri azam üstadımız mutlak vekilim buyurdukları nur erkanlarına iki vazifeyi ehemmiyetle vasiyet ediyorlar.
 
Birincisi," Risale-i Nur'un satılan nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihetle hayatını Risale-i Nur'a vakfedenlere tayinat bedeli olarak verilmesini vasiyet ediyorlar.
Nur erkanlarına diğer bir vasiyetleri "birde tesanüdü muhafaza etsinler" emrediyorlar.
 
Azami ihlas sıdk ve sadakatle bu esasları imtisal ile idamesine çalışmak en birinci vecibemiz olduğu gayet açık.
 
Hal bu iken sebebini anlayamadığımız bazı şeyler duyuyoruz. Meşveret adına bazı yerde cemaatı toparlayan en merkezi dersane mesela orta tahsil yurdu  haline getirilip,vakfı hayat edenler(Üstadımızın mesleğinde ehemmiyetli bir unsur olup  "Fedakarlar dairesi  genişleyecektir" buyurdukları hizmetin rükünleri adeta tatlikli bir usulle yıldırma ve dağıtma cihetine gidiliyor.
 
Meşveretin vazifesi Bediüzzamanın topladığını dağıtmak mı, aynen idamesine çalışmak mı? Zerre kadar hamiyeti olan düşünsün...
 
Fecaat ifade eden bir olay:
Meşveretin başı durumunda olan bi zat cereyan eden menfi hadiseler üzerine "bizi kullanmışlar" ifade ediyor. Peki meşveretin başı olan adam kullanılmışsa ,kullanan kim? Dikkat ve ibret...
 
EHEMM BİR NOT: Hazret-i Bediüzzaman son müceddid-i azam buyurmuşlar: İKTİSAT EDEMEYEN  DECCALIN DAMINA (TUZAĞINA) DÜŞER.
 
Hizmet, meşveret adına; meşvereti iğfal eden sinsi bir komite tarzında ; azami sadakat lazım gelen necip üstadımızın hizmet tarzına ihanet derecesine gelen son hadisat muvacehesinde hiç izaha ihtiyacı kalmamış bir ferman.
 
Bütün mesleki hatarlar, vasiyette adı geçen ve nur meslek ve meşrebinin numune i imtisali ,muhafaza ve idamesiyle vazifedar nur erkanlarının vazifelerini takdir ve ittiba edememekten çıkıyor.
 
İsa Aleyhisselamın dini havarileriyle yayıldığı gibi Üstadımızın tarzı ve davası da hizmetkarları vasıtasıylaintişar edecektir. Zübeyir Gündüzalp
 
Mühim bir not: Madem bazılarımız o nur erkanlarından nur meslek meşrebinin tatbikatını tam alamamışız. Allah razı olsun İhsan Atasoy hocamız o nur erkanlarının gerek üstadımızla gerek hizmeti nuriyedeki muamelatları ve cemaat-ı Nuriye ile vs. dairelerle muamelatlarına ait numune-i imtisal hal ve hareketlerini çok şahitlerin lisanlariyle kaleme almış olmaları ehli hizmet kardeşler için fevkalade ehemmiyetlidir.
 
Zübeyir Gündüzalp ağabeyden nakil: İsa Aleyhisselamın dini havarileriyle yayıldığı gibi Üstadımızın tarzı ve davası da hizmetkarları vasıtasıyla intişar edecektir. 
 
Merhum Zübeyir ağabeyden bir sıddıkıyet beyanı :”Ben üstadımızın tarzında hareket edersem, muvaffak olamasam da üstadım beni kurtarır.Fakat kafadan hareket edersem beni kim kurtaracak “ 
 
Duanıza muhtaç 
İzmirli Kardeşleriniz
 
Bir Havadisi Nuriye: Merhum Muazzez Mustafa Sungur Ağabeyimizin İzmir cemaatına tahmil ettiği Arjantin (İspanyolca) hizmetleri tercüme, ta’b ve intişar tarzında devam etmektedir.
 
Ehemmiyetine binaen vaktiyle Merhum Zübeyir Gündüzalp ağabeyimizin şiddetle ikaz ederek bendenize (Eyüb) “yaz bunları! “ diye emrettikleri bir ikazlarını arzediyoruz. :
 
Derslerde Risale-i Nur okunur ;Üstaddan ,Risale-i Nurdan bahsedilir; havadisi Nuriye anlatılır.Bunun dışında her türlü günlük siyasi içtimai meselelerden bahsetmek sadakatsızlıktır, bid’attır.
 
Hacı Musa ağabeyin Üstadımızı ziyaretlerinde beyan buyurdukları iki cümleyi ehemmiyetine binaen arzediyoruz.
Birincisi :”Kardeşim başka şeylerle vakit kaybetmeyin, Risale-i Nur okuyun  .
 
İkincisi: Risale-i Nurun hocası Risale-i Nurdur. Risale-i Nur hocadan ders almaya ihtiyaç bırakmaz.”
Risale-i Nurun manevi dersi vardır. İlmi cihet tekrar edip okudukça açılır.