Abdullah  Hulusi
Yeni Asya Asla Nurculuğu Temsil Edemez
Abdullah Hulusi
A- A A+
Risale i Nur hizmetlerinin gayesine, maksadına ve hizmet prensiblerine zıt bir surette neşriyat yapan ve yapmakta devam eden, harici cereyanlara alet olduğu efkarı ammece ve umum Nur Talebelerince ve Ehl-i imanca musaddak Yeni Asya ismindeki gazete ile nur talebelerinin ve nurculuk manasının hiçbir vecihle alakası yoktur.

Nur talebelerini ve Kuran-ı hakimin manevi, ilmi ve bürhani bir tefsiri olan risale i Nur'u ve onun muhterem müellifini kendi siyasi, dünyevi, maddi gaye ve maksadlarına alet etmekte Israr eden ve haddi zatında muhatab almaya tenezzül etmekte tereddüt ettiğimiz böyle bir gazeteyi ve yazar ve çizerlerini nurculuğun yayın organı ve temsilcisi gibi göstermek, o gazete üzerinden FETÖ ile nur talebelerini irtibatlandırmaya çalışmak müfsid bir komitenin son günlerde atağa geçen desiseler silsilesinin çok cihetlerinden birisi olarak görüyoruz.

Gizli bir el hangi desiseyi kullanırsa kullansın Türk milleti vatanına, Kuran'ına, bayrağına sahib çıkmakta kararlılığını göstermiştir.

Nur talebeleride umum milletimiz gibi üstadımızın çizdiği ve Kuran'dan aldığı derse ittiba ederek elbette vatanına, Kuran'ına, devletine sahib çıkacaktır.

Gerekirse 15 temmuzda olduğu gibi şehidler vermeğe milletimizin umum fertleri gibi hazırdır. FETÖ terör örgütüne mütemayil ve müdafi gibi yayın yapan yeni Asya isimli gazete ile ve düşünce tarzı ile kurulduğu günden bu güne kırk seneyi mütecaviz bir zamandır mücadele ettiğimiz efkarı ammeye malum olmakla beraber şimdide nurculuk manasını hiçbir zaman temsil etmemekle, edememekle beraber, nur talebesi ve Bediüzzaman isimlerini de alet etmesini bir edebsizlik ve haddini bilmemezlik olarak görüyoruz.

Bu çirkin fiillerini umum nur talebeleri olarak reddediyoruz.
Yayınlarının bütün maddi ve manevi sorumluluklarının kendilerine ait olduğunu bütün alakadar olanlara ve milletimize ilan ederiz. YENİ ASYA NURCU OLAMAZ VE NURCULUĞU TEMSİL EDEMEZ. Bu hakikat böylece biline...